Algemene voorwaarden voor studenten

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. BestStudents: opdrachtnemer, gevestigd te Nederhorst den Berg, KvK 58848185.
b. Opdrachtgever, werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan BestStudents een opdracht tot werving en selectie verstrekt.
c. Opdracht: de overeenkomst tussen BestStudents en de opdrachtgever waarbij BestStudents zich jegens opdrachtgever inspant via werving en selectie een kandidaat voor te dragen waarmee opdrachtgever een arbeidsovereenkomst kan aangaan.
d. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door BestStudents zal kunnen worden voorgedragen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.
e. Stagiair: iedere natuurlijke persoon die is voorgedragen door BestStudents en die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een opdrachtgever.
f. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat, stagiair als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
g. Werving en selectie: de bemiddeling zoals beschreven in artikel 5, die door BestStudents wordt verricht teneinde een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand te brengen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de werving en selectie van een kandidaat aangegaan door BestStudents. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door BestStudents schriftelijk zijn bevestigd.
3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen
van BestStudents is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat de kandidaat het door BestStudents opgestelde contract ondertekend.

Artikel 4: Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van BestStudents, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

 Artikel 5: Werkwijze

Fase 1. Schrijf je geheel kosteloos in!
Inschrijven gaat heel eenvoudig via de website. Het is belangrijk dat je een bijgewerkte versie van je cv uploadt en meestuurt. Zodra je het inschrijfformulier hebt verstuurd, nemen wij binnen 24 uur contact met je op. We plannen dan een persoonlijk intakegesprek.

Fase 2. Intakegesprek
In het intakegesprek bespreken we uitvoerig je werkervaring, ambities en persoonlijke wensen. Na ons gesprek stellen we een profiel van je op. We bekijken of dat voldoet aan de eisen waaraan een BestStudents moet voldoen. Mocht dat niet zo zijn, laten we je dat spoedig weten. Als je het stempel “BestStudents” krijgt, dan zullen wij een passende vacature aan je profiel koppelen. Wanneer we een geschikte vacature hebben gevonden, laten we je dat meteen weten.

Fase 3. Sollicitatie
Wij zullen onze relatie, dus jouw toekomstige werkgever, laten weten dat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. De werkgever zal je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Uiteraard zullen wij je voorzien van tips en aanvullende informatie over de vacature, zodat je goed voorbereid op gesprek kunt verschijnen.

Fase 4. Match!
Wij blijven je persoonlijk begeleiden gedurende je stage en afstudeerperiode. Je kunt altijd contact met ons opnemen en wij zullen regelmatig contact met jou zoeken om te informeren of alles naar wens is. Eveneens of de opdracht en de werkzaamheden voldoen aan de verwachtingen zoals voorgesteld in het sollicitatieproces. Je hebt recht op een minimale stagevergoeding door de werkgever van € 200,00. De uiteindelijke hoogte van de stagevergoeding is afhankelijk van de vacature.

 Artikel 6: Exclusiviteit

Het is de kandidaat verboden om zonder bemiddeling van BestStudents een arbeidsovereenkomst te tekenen, bij een opdrachtgever die is voorgesteld door BestStudents. Indien kandidaat dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever een boete verschuldigd.

 Artikel 7: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

1. BestStudents zal zich volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
2. De opdrachtgever is gehouden BestStudents tijdig alle (nadere) informatie te
verstrekken die in verband met de bemiddeling redelijkerwijze van belang kan zijn.
3. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door BestStudents is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever gehouden is om binnen vijf werkdagen na het eerste gesprek van opdrachtgever met een kandidaat daarvan verslag te doen aan BestStudents.
4. Als opdrachtgever, kandidaat of derden besluit zijn gegevens naar BestStudents te zenden, geeft deze BestStudents daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens oneindig te bewaren en te gebruiken bij het vinden van een stage- en afstudeeropdracht of bij het vervullen van een vacature. BestStudents gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel van het vinden van een stage- en of afstudeeropdracht of een vacature te vervullen.

We verwerken onder andere onderstaande persoonsgegevens:
- NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
- geboortegegevens, geslacht
- pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
- gegevens over beschikbaarheid en verlof

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden om zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De opdrachtgever beslist of hij de door BestStudents voorgedragen kandidaat een stage of afstudeeropdracht (arbeidsovereenkomst) aan wil bieden. De opdrachtgever heeft derhalve een actieve onderzoeksplicht. BestStudents aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
2. BestStudents behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement op hun website, zonder de betrokkenen daarover te informeren. Wij verzoeken eenieder daarom regelmatig de privacy statement te controleren.

 Artikel 9: Vergoeding

1. De opdrachtgever is een stagiair een minimale bruto stagevergoeding verschuldigd van €200,- per maand, gedurende de stageperiode. De daadwerkelijke hoogte van de stagevergoeding, zal opdrachtgever zelf overeenkomen met stagiair in de arbeidsovereenkomst.
2. Indien de kandidaat zich niet tijdig afmeld (voor 24-uur) bij BestStudents of opdrachtgever voor het intake gesprek (bij BestStudents) en de te volgen sollicitatiegesprekken (bij de opdrachtgever), dan zal BestStudents een bedrag van €30,- in rekening brengen bij de kandidaat.
3. Reis- en/of verblijfkosten van de kandidaten, gemaakt in verband met de selectieprocedure komen voor rekening van de kandidaat zelf.
4. De reis- of verblijfskosten van de kandidaten, gemaakt voor de selectieronde(s) bij de opdrachtgever komen ten laste van de kandidaat of anders overeengekomen tussen kandidaat en opdrachtgever in de arbeidsovereenkomst.
5. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de kandidaat gehouden om een factuur van BestStudents te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de kandidaat in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De kandidaat is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 7% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van de kandidaat.

Artikel 11: Nazorg en garantieregeling 

Gedurende de stage of afstudeeropdracht wordt contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Artikel 12: Tenslotte

BestStudents behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder daar de kandidaat over te informeren.

 

top